<%@Language=VBScript Codepage=65001%> <% iWebsiteID=2 %> מכתבי תמיכה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
צור קשר

מכתבי תמיכה
 

מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות

הרב שמואל יעקובוביץ,

תודה על משלוח התזכיר בעניין בסיסי, בנושא קווי המדיניות החרדית, ובו הנך יוזם מחקר מקיף על "המדינות הכלל-ישראלית של יהודות התורה". התרשמתי מאד מן הגישה הבסיסית שעומדת ביסודה של הצעת המחקר והיא כי יש לשדד מערכות חשיבה בישראל בכלל ובקרב היהדות החרדית בפרט, באשר למקומה של יהדות זו בתוך כלל-ישראל, בהקשר לנסיבות הזמן בו אנו נתונים.

אני מעריך כי שדוד מערכות וערכים זה נמצא בעיצומו מתחת לפני השטח וכי יש חשיבות רבה במחקר מעמיק ומקיף אשר יסייע להוציא את התמורות האמורות מן הכח אל הפועל.

עיינתי בדרכי המחקר המוצעות והתרשמתי כי הפרויקט אכן ישען במידה רבה על פרוצדורות מחקריות המקובלות בעולם המדע כגון: איסוף וניתוח מידע, ברור השלכות ארוכות טווח של אופציות שונות והצעת חלופות אפשריות. פרוצדורות אלה הן מאבני היסוד המטודולוגיות של מחקרי מדיניות.

אני מתרשם כי המחקר עשוי להוות תרומה חשובה לעיצוב מחדש את מדיניותה של יהדות התורה כלפי הסוגיות של קיום יחדיו בחברה הישראלית ובכך לעמוד באתגר של צמצום השסע התרבותי הקיים בן יהודים ליהודים.

אני מבקש לאחל לפרויקט הצלחה הן במעשיו והן בתוצאותיו.

 בכבוד רב ,

פרופ' עמירם גונן
ראש המכון

20)  בינואר 2003)


English
דף בית
מי אנחנו
מחקרים
פעילות שוטפת
מכתבי תמיכה
מַאֲמָרים
צור קשר

 
 
 
© <% = year(now) %> www.jici.org Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues - Contact us
Copying for fair use purposes is allowed provided the source is cited as: The Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues