<%@Language=VBScript Codepage=65001%> <% iWebsiteID=2 %> מאיר שמגר
צור קשר

מכתבי תמיכה
 

מאיר שמגר

נשיא בית המשפט העליון (בדימוס)

 הנני מבקש להודות לך על ההתכתבות ועל תכנית הפעולה המחקרית אשר אותה העברתם לעיוני.

כל מאמץ אשר בא לקדם הבנה והשלמה בין חלקי העם היהודי ההטרוגני ראוי לברכה. חיוני הוא כי ישררו סובלנות והשלמה בין חלקי העם וכי יימצאו הדרכים – ואם צריך תוך עיון ומחקר מקדימים – כדי לקרבנו למטרה זו. ארץ הבחירה אחת היא, ולא היתה ולא תהיה לנו אחרת, ועל כן חשוב שנמצא את המסלולים לשיתופם של כל בני עמנו לחיים בצוותא, תוך רחישת כבוד איש אל רעהו ותוך שקידה משותפת על קידומה של מדינתנו השואפת, מעיקרה, לקבוץ גלויות של בני העם המפוזר.

אני מאחל לכם הצלחה מרובה.

נשיא (בדימוס) מאיר שמגר

29)  בספטמבר 2003)

   

English
דף בית
מי אנחנו
מחקרים
פעילות שוטפת
מכתבי תמיכה
מַאֲמָרים
צור קשר

 
 
 
© <% = year(now) %> www.jici.org Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues - Contact us
Copying for fair use purposes is allowed provided the source is cited as: The Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues